Vi ønsker å utvikle gode løsninger på konkrete utfordringer vi har identifisert gjennom vårt arbeid med regional, nasjonal og internasjonal spillbransje og vi har skissert disse problemene under.

1.

Bedrifter har svak kompetanse på selskapsutvikling og forretningsstrategier. Konsekvens blir små levebrødsbedrifter uten kapasitet til sysselsetting som
resultat av trang økonomi og ukjente fremtidsutsikter.

2.

Produsentkompetansen er lav. Dette fører til under utviklede prosjekter, som faller gjennom på både prosjekt design, finansiering og gjennomføring.
Bedrifter klarer i liten grad å bygge prosjekter som kvalifiserer for nasjonale virkemidler rettet mot både kultur og næring, slik som Filmfond, NFI og
SkatteFunn.

3.

Det er svake koblinger og nettverk mellom regionale selskaper og publishere samt andre virkemidler i det profesjonelle feltet. Dette leder til at selskaper i
stor grad velger egenpublisering (indie) hvor det er vanskeligere å oppnå en god markedsintroduksjon som grunnlag for kommersiell suksess.

4.

Bedrifter lykkes i liten grad med å til knytte seg private investorer som konsekvens av lav profesjonalitet. Private investorer mangler kompetanse og innsikt
om spillbransje. Liten innsikt fra investor i kombinasjon med lav profesjonalitet fra bedrift skaper et uheldig høyt risikobilde av næringen.

Målsetninger

1.

Program for forretningsutvikling i spillutviklingsselskaper. 


Programmet vil utvikles og gjennomføres på Work Work og vil gå over en periode på 6 måneder. Work Work vil samarbeide med Tronheimsregionen og Tequity Cluster for å utvikle programmet som vil tilbys til regionale spillutviklingsselskap i prosjektperioden. Work Work og Kick Ass Invest er medlemmer i næringsklyngen Tequity Cluster og samarbeider fra tidligere tett med Trondheimsregionen om regional Gründerstrategi.

2.

Program for produsent- og prosjekleder-kompetanse i spillutviklingsselskaper.


Programmet vil tilbys som en delmodul i programmet for forretningsutvikling (område 1) av spillutviklingsselskap. Work-Work vil arbeide med Filminvest Midt Norge om å
utvikle innhold og format for gjennomføring. Programmet vil tilbys til regionale bedrifter i prosjektperioden.

3.

Regional arena for nordiske industri.


Her vil Work-Work fortsette sitt samarbeid med Norwegian Game Awards for å utvikle en møteplass for pitching og kompetansedeling for nordiske spill publishere som en del av konferanseflaten. Med NGA som årlig
konferanseflate med flere profesjonelle arenaer tilknyttet vil regionen fremstå som attraktiv å besøke for utenlandske aktører.

4.

Investorkobling og domenekunnskap vil være et sentralt område å lykkes med, hvor vår hypotese er at dette vil styrke effekten av det som oppnås gjennom arbeid på områdene 1 - 3. Vi ønsker å utvikle en modell som både ivaretar en plattform for nordiske
investorer og industrifond som en del av konferanseflaten på NGA i tillegg til en langsgående møteplass for nasjonale bedrift er og investorer. Her sikter vi både mot engleinvestorer og semiprofesjonelle tidligfaseinvestorer. Målsetning vil være å redusere risikobilde for dataspillnæringen samt å gjøre bedriftene rustet til å hente privat risikokapital i tidlig fase i størrelsesorden 1-5m NOK.