Investorkobling

Utfordring

Bedrifter lykkes i liten grad med å til knytte seg private investorer som konsekvens av lav profesjonalitet. Private investorer mangler kompetanse og innsikt om spillbransje. Liten innsikt fra investor i kombinasjon med lav profesjonalitet fra bedrift skaper et uheldig høyt risikobilde av næringen.

Arbeid

Investorkobling og domenekunnskap vil være et sentralt område å lykkes med, hvor vår hypotese er at dette vil styrke effekten av det som oppnås gjennom arbeid på områdene 1 - 3. Vi ønsker å utvikle en modell som både ivaretar en plattform for nordiske investorer og industrifond som en del av konferanseflaten på NGA i tillegg til en langsgående møteplass for nasjonale bedrift er og investorer. Her sikter vi både mot engleinvestorer og semiprofesjonelle tidligfaseinvestorer. Målsetning vil være å redusere risikobilde for dataspillnæringen samt å gjøre bedriftene rustet til å hente privat risikokapital i tidlig fase i størrelsesorden 1-5m NOK.